Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv javnega zavoda: ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
Odgovorna uradna oseba: dr. Zdenka Semlič Rajh, direktorica
Datum zadnje spremembe kataloga: 3. 8. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.zal-lj.si

 

2. Splošni podatki o arhivu

Kratek opis delovnega področja:
 • vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil o dolžnostih javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva, strokovni nadzor in usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
 • vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi;
 • pridobivanje, vrednotenje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
 • hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
 • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
 • evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb;
 • sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, strokovni nadzor;
 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov in kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
 • posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
 • raziskovalne naloge iz arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
 • izdajanje publikacij.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
Trdinova ulica 4, 1001 Ljubljana
telefon: 01 306 13 06
faks: 01 426 43 03
matična št.: 5052041
IBAN: SI56 0110 0603 0375 185
davčna številka: 26248522
e-pošta: zal@zal-lj.si
spletni naslov: www.zal-lj.si 

 

Na sedežu arhiva na zgornjem naslovu deluje Enota v Ljubljani. Razen te ima Zgodovinski arhiv Ljubljana še štiri dislocirane enote:

1) Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8, 4000 Kranj

2) Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto

3) Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1 c, 4220 Škofja Loka

4) Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2, 5280 Idrija

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Ustanovni akt: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4109
Svet arhiva: mag. Jurij Pavel Emeršič, predsednik
dr. Gorazd Stariha, namestnik predsednika
mag. Ermina Bender, članica
Strokovni svet arhiva: Dejan Hvala, predsednik
mag. Hedvika Zdovc, namestnica predsednika
dr. Peter Mikša, član
Pristojni za posredovanje informacij javnega značaja: dr. Zdenka Semlič Rajh, direktorica; tel: 01 306 13 07;
e-pošta: zdenka.semlic-rajh@zal-lj.si mag. Marija Čipić Rehar, pomočnica direktorice; tel: 01 306 1329;
e-pošta: marija.cipic-rehar@zal-lj.si
Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja arhiva:  Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja arhiva
Seznam strateških in programskih dokumentov:

1) Strateški načrti:

2) Programi varstva:

3) Poročila o delu:

Seznam storitev:

Za uporabnike arhivskega gradiva:

 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo v čitalnicah arhiva,
 • izdelava reprodukcij arhivskega gradiva za raziskovalne in upravne namene,
 • izdajanje prepisov in kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov.

Za ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva:

 • svetovanje, valorizacija in priprava navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
 • izobraževanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju.

Za zainteresirano javnost:

 • priprava razstav in predavanj,
 • pedagoška vodstva po arhivu za organizirane skupine,
 • izdajanje publikacij.
Seznam javnih evidenc:
 • evidenca javnopravnih oseb, ki spadajo v pristojnost arhiva,
 • evidenca o prevzemih arhivskega gradiva,
 • evidenca fondov in zbirk v arhivu,
 • evidenca uporabe arhivskega gradiva,
 • evidenca varnostnih mikrofilmov arhivskega gradiva,
 • evidenca restavriranega in konserviranega arhivskega gradiva,
 • popis evidentiranega arhivskega gradiva in mikrofilmskih kopij arhivskega gradiva, ki se nanaša na freisinško posest na Slovenskem,
 • evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri javnopravnih osebah,
 • evidenca temperature in relativne zračne vlage v arhivskih depojih,
 • evidenca o videonadzoru v prostorih arhiva v ljubljanski in novomeški enoti.

3. Načini dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop na spletu:

www.zal-lj.si

Dostop po telefonu ali elektronski pošti:

http://zal-lj.splet.arnes.si/domaca-stran-1/o-arhivu-2/kontakti/

Fizični dostop:

http://zal-lj.splet.arnes.si/domaca-stran-1/o-arhivu-2/kako-do-nas

Stroški posredovanja informacij javnega značaja: vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Zaračunamo stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij (prepis, fotokopija, elektronski zapis …).

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3: 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata: 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4: 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3: 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije/ tiskanega večjega formata: 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku: cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko: 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko: 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Obrazci
 
 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam Podatki o opravljenih preizkusih strokovne usposobljenosti za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih javnega arhivskega gradiva.

 

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave