Register ustvarjalcev arhivskega gradiva

Slovenski javni arhivi (Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi) v skladu z arhivskim zakonom in uredbo vodijo Register ustvarjalcev arhivskega gradiva. Ustvarjalci arhivskega gradiva so neposredni in posredni proračunski uporabniki, parlamentarne politične stranke, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične osebe, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih služb ter pravne osebe, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu.

Določanje pravnih oseb javnega in zasebnega prava, fizičnih oseb, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih služb ter pravnih oseb, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu je urejeno s Pravilnikom o valorizaciji oseb zasebnega prava.

Povezava na Register ustvarjalcev (RegUst)

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave