Arhivski slovarček

Arhiv: ustanova, ki opravlja javno službo pridobivanja, hrambe in posredovanja arhivskega gradiva.

Arhivski fond: celota arhivskega gradiva enega ustvarjalca, ki je bilo zbrano oziroma je nastalo v času njegovega delovanja.

Arhivsko gradivo: tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb; arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

Arhivska zbirka: arhivsko gradivo, zbrano od različnih ustvarjalcev glede na zvrst gradiva ali vsebino.

Dokumentarno gradivo: celota vseh zapisov, ki so bili prejeti ali so nastali pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb.

Nivo popisa: položaj popisne enote v hierarhiji fonda; nivoji popisa so: fond, podfond, serija, podserija, združeni dokumenti (dosje, zadeva, spis), dokument.

Popisna enota (p. e.): vsebinsko zaokrožena enota ureditve, oblikovana pri ustvarjalcu arhivskega gradiva ali kasneje v arhivu v času popisovanja.

Pripomoček za uporabo: v najširšem pomenu vse vrste popisov in pripomočkov, nastalih pri urejanju in popisovanju v arhivu (arhivski popis, inventar, vodnik), ali prvotnih pripomočkov, nastalih zaradi preverjanja gradiva in pregleda nad njim.

  • Prvotni pripomoček oziroma evidenca (spisovna evidenca), nastala že pri ustvarjalcu gradiva: vložni zapisnik ali delovodnik, indeks, registraturni načrt, kartotečno kazalo, klasifikacijski načrt, popis spisov, računalniška evidenca, vpisnik sodišča itd.
  • Arhivski popis: ne glede na nivo popisovanja vsebuje najmanj signaturo, naslov oziroma vsebino, čas nastanka, obseg popisne enote in oznako nivoja popisa.
  • Arhivski inventar: sistematični popis arhivskih enot s kazalom stvari, oseb in krajev, vsebovanih v inventarju; v uvodnem delu sta historiat ustvarjalca fonda in historiat fonda. Arhivske inventarje izdelujemo za pomembnejše fonde in zbirke ali njihove dele, določene teme, časovna obdobja ali vrste gradiva.
  • Arhivski vodnik: vodnik po fondih in zbirkah arhiva je popis na nivoju fondov in zbirk. Vsebuje najmanj signaturo, naslov, čas nastanka ter obseg fonda ali zbirke. Fondi in zbirke so razvrščeni v vodniku po tektoniki arhiva. Vsebuje tudi podatke o strukturi, izvoru in vsebini fondov in zbirk, potrebnih za splošno informacijo uporabnikov; v uvodnem delu vsebuje zgodovino arhiva in njegovega arhivskega gradiva, navaja pogoje dostopnosti in uporabe. Arhivski vodnik za posamezni fond, določeno temo, časovno obdobje ali vrsto gradiva obsega podatke o fondu ali zbirki oziroma delih fondov ali zbirk, ki vsebujejo ustrezno arhivsko gradivo.

Signatura: enopomenski identifikator popisne enote, ki ga sestavljajo mednarodna oznaka države, oznaka arhiva, številka fonda in oznaka popisne enote.

Tehnična enota (t. e.): zaščitna oprema arhivskega gradiva (npr. arhivska škatla, filmska škatla in druga oprema), ki mora ustrezati velikosti in obliki gradiva.

Tekoči meter (t. m.): količinska vsota linearno zloženega arhivskega gradiva.

Ustvarjalec arhivskega gradiva: pravna oseba, družina ali fizična oseba, ki med svojim delovanjem ustvarja, zbira in hrani gradivo.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave