Beneški dož Tomaž Mocenigo sporoča sodniku, svetu in občini Ljubljane, da je na prošnjo vojvode Ernesta in po njihovem mestnem pisarju Nikolaju dovolil, da ljubljanski trgovci v Benetkah uporabljajo Fonticus Teothonicorum, kot drugi podložniki omenjenega vojvode.

Orig. perg. v Drž. arhivu LR Slovenije* v Ljubljani; prepis iz zač. 17. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol. 80′.** /SI ZAL LJU 488, COD XXV/
Obj.: Klun, Dipl. Carn., str. 22, št. 22.
Prim.: Zwitter, Star. kranj. mesta, 65-66. /ugotovil pravilni datum 1418, ker je listina napačno datirana 1408; prim. tudi Arch. d. Stato Venezia, Deliberazioni miste 1417-1419, Senato I-Ro 52, fol. 120: sklep senata o dovolitvi je datiran 1418, sept. 5./

Thomas Mocenigo dei gratia dux Venetiarum etc. Egregiis et nobilibus viris .. judici … consilio et .. comuni ciuitatis Laybaci amicis nostris carissimis salutem et sincere dilectionis affectum. Uenit ad presentiam nostram parte uestra cum literis illustris fratris nostri carissimi domini Hernesti archiducis Austrie etc. domini vestri, prudens vir Nicolaus scriptor ciuitatis uestre. Et cum magna instantia a nostro dominio de gratia postulauit, vt uos ac ciues et mercatores vestri ad ciuitatem nostram Venetiarum cum suis rebus et mercationibus venientes tractarentur et expedirentur per viam fontici nostri Teothonicorum, sicut alii subditi prefati domini ducis expediuntur. Nos quidem tam intuitu prefati domini uestri quam propter beniuolentiam et amorem quem ad uos et comunitatem uestram gerimus, quia tenuimus et tenemus vos in bonos amicos et beniuolos nostros non obstante quod talis concessio ad introitus et datia ciuitatis nostre Venetiarum nostrique dominii non modicum sit danosa. Nichilominus cupientes predicto domino uestro fratri nostro carissimo ac uestre comunitati quam sincere diligimus aplacere, concessimus atque concedimus et firmiter statuimus, quod ciues et mercatores uestri de Laybacho Venetias uenientes cum mercationibus et bonis suis tractentur de cetero et expediantur per viam fontici nostri Teothonicorum per illum modum quo tractantur et expediuntur alii Teothonici in dicto fontico conuersantes. Et pro obseruantia huius gratie et concessionis nostre dedimus ordines opportunos nostris officialibus ad huiusmodi negotia deputatis, sperantes firmiter quod omne ciues subditi et fideles nostri ad partes vestras accedentes et conuersantes fauorabiliter, liberaliter et benigne in omnibus suis negotiis tractabuntur.
Datum in nostro ducali palatio, die VIIIIo septembris, indictione XIIa M CCCCo VIIIo /!/.

/Od pečata na motvozu, ki je zapiral listino, je ostal le motvoz./

GZL III/37

Po originalu B. Otorepec

* ARS, AS 1063, Zbirka listin, št. 453.

**Na internetu kopija iz privilegijske knjige.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave