Izločanje in uničevanje dokumentarnega gradiva

Izvirno dokumentarno gradivo, ki so mu potekli predpisani roki hranjenja in nima več pomena za tekoče poslovanje javnopravne osebe ter tudi nima lastnosti arhivskega gradiva, lahko izločimo in uničimo. O nameravanem uničenju je treba obvestiti pristojni arhiv, če je to predhodno zahteval v pisnih strokovnih navodilih. Pred pretekom rokov hrambe je dovoljeno uničiti izvirno dokumentarno gradivo, ki nima lastnosti arhivskega gradiva le, če je bilo gradivo pretvorjeno v digitalno obliko za dolgoročno hrambo ali posneto na mikrofilm.

Če javnopravna oseba od pristojnega arhiva še ni pridobila pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva, ne sme izločati in uničevati nobenega gradiva.

Za izločitev in uničenje izvirnega dokumentarnega gradiva je pristojna komisija za izločitev in uničenje dokumentarnega gradiva. Interno komisijo, ki jo sestavljajo zaposleni pri javnopravni osebi, imenuje predstojnik te javnopravne osebe. Komisija med drugim tudi preveri, ali se med gradivom, namenjenim za uničenje, nahaja tudi arhivsko gradivo ali tako, ki mu še niso pretekli roki hrambe. Komisija postopek izločitve in uničenja dokumentira z zapisnikom na podlagi popisa gradiva.

Zapisnik vsebuje najmanj:

  • naziv in naslov ustvarjalca oz. imetnika arhivskega gradiva,
  • ime in priimek zaposlene osebe ustvarjalca oz. imetnika, ki je odgovorna za izvajanje obveznosti po 39. členu arhivskega zakona,
  • imena in priimke članov komisije,
  • datum uničenja gradiva.

Komisija k zapisniku kot prilogo doda popis gradiva za uničenje, ki vsebuje najmanj:

  • naziv in naslov ustvarjalca,
  • čas nastanka gradiva,
  • podatke o vsebini gradiva,
  • podatke iz evidence o dokumentarnem gradivu ustvarjalca.

Izločeno gradivo mora biti uničeno na način, da njegove vsebine ni mogoče obnoviti. O izvedbi uničenja je smiselno izdelati poročilo, ki ga podpišeta predstavnik izročitelja in prejemnik, ki je gradivo uničil. Izvajalec, ki uniči izločeno gradivo, mora izdati pisno potrdilo o uničenju, ki je priloga zapisnika o uničenju gradiva.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave