PRIČETEK PRVE SVETOVNE VOJNE V ŠOLSKIH KRONIKAH IN IZVESTJIH – IZVESTJE MESTNEGA DEKLIŠKEGA LICEJA V LJUBLJANI

V kratkem bomo obeležili 100. obletnico sarajevskega atentata 28. junija 1914, ki je imel posledice za ves svet – izbruh prve svetovne vojne. Vest o smrti nadvojvode Franca Ferdinanda in žene Zofije pa niso zabeležili samo na brzojavkah, ki so švigale v svet in na časopisnih straneh, temveč so jo vestno zabeležili tudi v mnoge šolske kronike in izvestja.

Slika1

Naslovna stran VIII. in IX. izvestja cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani. SI_ZAL_LJU/0197, Šubičeva gimnazija v Ljubljani, t.e. 1, a.e. 1, VIII. in IX. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1914/15 in 1915/16, Ljubljana 1916, str. 1.

Mestni dekliški licej v Ljubljani je svoja šolska leta beležil z izdajanjem izvestij [1]. Poleg podatkov o profesorskem zboru in gojenkah je v izvestjih poročal o kurikulumu, zapisoval šolska in statistična poročila, šolsko kroniko ter šolske odredbe višjih oblasti, na začetku vsakega izvestja pa je bil kakšen članek (njihova vsebina je bila različne narave – od zgodovine dežele Kranjske, higiene v šolah, do ženskih poklicev) [2]. V izvestje za šolsko leto 1913/14 (zaključilo se je 4. julija 1914) so skorajda na konec dodali z debelim črnim okvirjem označeno novico o »kruti roki morilčevi« – o smrti avstrijskega prestolonaslednika in njegove žene [3].

Slika2

Novica o atentatu na avstrijskega prestolonaslednika nadvojvodo Franca Ferdinanda in njegovo ženo vojvodinjo Zofijo von Hohenberg. SI_ZAL_LJU/0197, Šubičeva gimnazija v Ljubljani, t.e. 1, a.e. 1, VII. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1913/14, Ljubljana 1914, str. 43.

Še pred pričetkom novega šolskega leta se je začela prva svetovna vojna. Licej je v prvi dve medvojni izvestji – VIII. in IX. izvestje, izdani leta 1916, zabeležil dogodke liceja in svetovne vojne. Zavedli so vpoklicane licejske profesorje; učiteljica gospodinjstva in kuharstva Jerica Zemljan je od začetka vojne vodila vojno kuhinjo v dveh rezervnih bolnišnicah v Ljubljani, kasneje pa v bolnišnici na jugozahodni fronti. Dr. Rudolf Molè, ki je med vojno napredoval do čina c. kr. nadporočnika, in Jerica Zemljan sta bila za svoje delovanje med vojno odlikovana [4]. Objavili so nekrolog profesorju Josipu Bercètu, ki ga je krogla zadela v Galiciji oktobra 1914. Njegovega pogreba na pokopališču pri sv. Križu (danes Žale) v Ljubljani so se udeležile tudi gojenke in učiteljski zbor liceja.

Slika3

Profesor Josip Bercè (1883-1914). Oktobra 1914 je bil smrtno ranjen v Galiciji, umrl pa je 12. novembra v Budimpešti, kjer je bil začasno pokopan. 12. januarja 1915 so njegove posmrtne ostanke prenesli v Ljubljano, kjer so ga pri sv. Križu ob prisotnosti sorodnikov, najožjih prijateljev, dvornih svetnikov, vodstva in učiteljskega zbora liceja ter njegovih učenk pokopali. SI_ZAL_LJU/0197, Šubičeva gimnazija v Ljubljani, t.e. 1, a.e. 1, VIII. in IX. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1914/15 in 1915/16, Ljubljana 1916, str. 4.

V damski odbor pod načelstvom Franje Tavčar, ki se je osnoval avgusta 1914 z namenom, da pripravi volneno zimsko opremo za vojake in perilo za ranjence, se je vključilo šest licejskih učiteljic. Pod njihovim vodstvom so učenke liceja in licejske ljudske šole pletle in šivale oblačila, jeseni pa je damski odbor oddal 27.500 kosov oblačil za ranjene vojake in bolnišnične potrebe ter 3.700 kosov volnenih izdelkov za vojake 17. pešpolka in 27. domobranskega pešpolka. Učenkam so se za njihove darove zahvalili tako vojaško poveljstvo kot vojaki preko dopisnic z bojnega polja.

Slika4

Mestni dekliški licej in svetovna vojna. Leta 1916 so ob koncu drugega leta svetovne vojne izdali izvestji, kjer so poročali o dogajanjih v šoli v zvezi s prvo svetovno vojno. SI_ZAL_LJU/0197, Šubičeva gimnazija v Ljubljani, t.e. 1, a.e. 1, VIII. in IX. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1914/15 in 1915/16, Ljubljana 1916, str. 3-7.

V liceju so zbirali tudi denarne prispevke za sklad za pomoč vdovam in sirotam, vojno posojilo, konec leta 1915 so pričeli s tedenskim zbiranjem prispevkov učenk, ki so jih namenili za vojno preskrbo. Za božične praznike leta 1915 so na fronto poslale 620 zavojčkov daril [5]. Za pokritje vojnega proračuna je država uvedla vojna posojila – prvo je razpisala jeseni 1914 s 5,5 odstotnimi obrestmi [6]. Za večjo obveščenost prebivalstva o pomenu posojila so se predavanja o vojnem posojilu vrstila tudi po šolah [7]. Učitelji in učenke Mestnega liceja so v prvih dveh letih vojne prispevali k tretjemu in četrtemu vojnemu posojilu 1.700 kron.
Ob začetku vojne so prostore liceja namenili za rezervno bolnišnico, kasneje za poveljstvo V. armade, šola pa si je morala poiskati nadomestne prostore na različnih lokacijah [8].

Slika5

Mestni dekliški licej v Ljubljani, stavba Mladike, leta 1916. SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, G2-016-010.

Mestni dekliški licej je le ena izmed šolskih ustanov, ki so bile intenzivno vpletene v vojno dogajanje v zaledju. Pomanjkanje delovne sile zaradi mobilizacije moških so nadomeščali z zaposlovanjem žensk, ujetnikov, beguncev in otrok [9]. Mnoge šole so s svojimi učenci, tudi po navodilih države, pomagale pri preskrbi prebivalstva; marca 1915 je prosvetno ministrstvo na deželne šolske svete na Kranjskem naslovilo navodilo, naj usmerijo šole, ki jim razmere to dopuščajo, »popolnoma v službo kmetijstva« [10]. Čedalje večja vpletenost otrok in mladine v kmetijska opravila in nadomeščanje moške delovne sile na polju je vplivala na začetek šolskega leta 1914/15, ki je pri nekaterih šolah prestavljen šele v začetek novembra [11].

V kronikah in izvestjih lahko sledimo vojnim dogodkom od sarajevskega atentata, ki je bil povod za véliko vojno, do zbiralnih in dobrodelnih akcij šolske mladine, vojnih posojil, ki so jih vpisovale tudi šole, pogrebov učiteljev, ki so padli za domovino in obletnic cesarske družine, ki so jih obeleževali z udeležbami pri mašah. Vestne roke, ki so s tenko pisavo zapisovale svetovne, lokalne in šolske novice, nam pričarajo uvid v dogajanje v šolah, v izobraževanje in predvsem vzgojo slovenskega, domoljubnega, dobrodelnega in pokornega učenca v času svetovne vojne.

Hana Habjan
Arhivistka

Opombe:

[1] Izvéstje -a s (ẹ) šol. šolska, javnosti namenjena letna publikacija s podatki o učnem osebju, učencih, pouku, uspehu; letno poročilo. SSKJ, 2. knj., str. 182.
[2] SI_ZAL_LJU/0197, t.e. 1, a.e. 1: V. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1911/12, Ljubljana, 1912, str. 1-8; VI. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1912/13, Ljubljana, 1913, str. 1-12; VII. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1913/14, Ljubljana, 1914, str. 1-9.
[3] SI_ZAL_LJU/0197, t.e. 1, a.e. 1, VII. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1913/14, Ljubljana 1914, str. 43.
[4] SI_ZAL_LJU/0197, t.e. 1, a.e. 1, VIII. in IX. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1914/15 in 1915/16, Ljubljana 1916, str. 3; SI_ZAL_LJU/0197, t.e. 1, a.e. 1, XI. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1917/18, Ljubljana 1918, str. 3.
[5] SI_ZAL_LJU/0197, t.e. 1, a.e. 1, VIII. in IX. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1914/15 in 1915/16, Ljubljana 1916, str. 3-7.
[6] Budkovič: Bohinj 1914-1918 : med fronto in zaledjem, str. 154.
[7] SI_ZAL_CER/0047, t.e. 1, Šolska kronika, šolsko leto 1916/17.
[8] SI_ZAL_LJU/0197, t.e. 1, a.e. 1, VIII. in IX. izvestje cesarja Franca Jožefa I. Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani, Šol. l. 1914/15 in 1915/16, Ljubljana 1916, str. 6, 19.
[9] Svoljšak: Gospodarstvo, str. 69.
[10] »… voll und ganz in den Dienst der Landwirtschaft zu stellen.« SI_ZAL_LJU/0489, fasc. 2063, fol. 545.
[11] SI_ZAL_CER/0047, t.e. 1, Šolska kronika, šolsko leto 1914/15.

Viri:

SI_ZAL_CER/0047, Osnovna šola Babno Polje, t. e. 1.
SI_ZAL_LJU/0197, Šubičeva gimnazija v Ljubljani, t.e. 1, a.e. 1.; t.e. 1, a.e. 2.
SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, G2-016-010.
SI_ZAL_LJU/0489, Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura, fasc. 2063, fol. 545.

Literatura:

Budkovič, Tomaž, Bohinj 1914-1918 : med fronto in zaledjem, Celovec, Ljubljana, Dunaj, Mohorjeva založba, 1999.
Slovar slovenskega knjižnega jezika, glavni uredniški odbor Anton Bajec … et al., 2. knj., Ljubljana, SAZU, 1975.
Svoljšak, Petra: Gospodarstvo, v: Marko Štepec (ur.): Slovenci + prva svetovna vojna, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010, str. 69-71.

Prilagoditev pisave