ZAČETKI TRŽIŠKE KANALIZACIJE

Čeprav je župan ukazal tržanom, da morajo odkidati in odstraniti blato s ceste pred svojimi hišami, je marca 1851 cesarsko-kraljevi cestni mojster Franc Edelmann pisal županstvu, da je na ogledu videl, da je zapoved upoštevalo le malo hišnih posestnikov. Večina ali ni storila nič, ali pa so le zmetali blato izpred hišnih vrat na sredo ceste, tako da je bila ta, namesto očiščena, še bolj umazana. Okrajni gradbeni urad v Kranju je pooblastil cestnega mojstra, naj ukrene potrebno za odstranitev blata s ceste v Tržiču, zato se je ponovno obrnil na župana, naj takoj poskrbi za čiščenje, preden bo poročal omenjenemu uradu.

Poleg tega – je nadaljeval cestni mojster – pa se na tej cesti pojavlja še neka nepravilnost, namreč da se iz številnih hiš in hlevov stekajo na cesto nečistoče. Mojster je priložil tudi skico, kako imajo hiše odtoke naravnane na cesto in kako bi se temu dalo odpomoči. To je pravzaprav prvi načrt tržiške kanalizacije, z razlago vred.

Trz_kanal

Prvi načrt tržiške kanalizacije. SI_ZAL_TRŽ/0001 Občina Tržič, a. e. 801.

Od točke, na skici označene s črko A (stavba št. 2), bi speljali lesen kanal (globok naj bi bil najmanj 1 čevelj) tesno vzdolž vrtnega zidu (C) do točke B, kjer teče nečistoča iz stranišča (glej na skici – Privet.) hiše št. 3 prek vrtnega zidu C čez cesto. Tudi to nečistočo od stranišča do vrtnega zidu (oziroma ceste) bi bilo treba spraviti v kanal (pravokoten na zid) in to ne prek zidu, ampak skozi odtočno cev za zidom, potem pa skupaj z nečistočo od točke A v kanal čez cesto do točke D. Kanal prek ceste bi moral biti prekrit z močnim lesom ali kamnitimi bloki in preplasten.

Pri hiši št. 14 je bilo treba speljati kanal od točke a čez cesto do zidu, do točke b, ki je med hišama št. 151 in 152. Sedaj da je ta jarek (torej je že obstajal) zaradi neskrbnosti lastnika hiše št. 14 zamašen in nečistoča iz hleva se namesto po njem razliva po cesti. Lastnik hiše št. 151 ne ugovarja odtoku iz hleva hiše št. 14 na njegovo zemljišče, torej je dovolj, da lastnik hiše št. 14 poskrbi za čiščenje že obstoječega jarka.

Pri hišah št. 18 in 19 se odplake tudi zlivajo na cesto, tačas sicer ne toliko kot pri hišah št. 2, 3 in 14, vendar pa je treba lastnike opozoriti, da to ni dopustno, da morajo odtoke zazidati, sicer jih bodo ob neupoštevanju obstoječih predpisov kaznovali.

Nazadnje je cestni mojster še enkrat opozoril župana, naj za odpravo nepravilnosti poskrbi pred nastopom toplega letnega časa, da ga ne bo treba prijaviti okrajnemu gradbenemu uradu.

Gorazd Stariha
arhivski svetnik

Vir:
SI_ZAL_TRŽ/0001 Občina Tržič, a. e. 801, dokumenta 14.3.1851 in 25.12.1851.

Prilagoditev pisave