Pozor, inšpekcija gre!

V fondu II. dekliške ljudske šole v Ljubljani najdemo za obdobje 1925–1945 inšpekcijske zapisnike, ki zajemajo čas od Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije pa do konca italijanske in nemške okupacije. Inšpekcijske preglede na II. dekliški ljudski šoli v Ljubljani, ki je v tem obdobju delovala na različnih lokacijah,[1] so opravljali običajno enkrat letno.

Slika_1

Mladika – dekliški licej in prostori II. dekliške ljudske šole, Prešernova cesta in Šubičeva ulica. Šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1907 po načrtih Maksa Fabianija, danes pa je v njem Ministrstvo za zunanje zadeve RS. SI_ZAL_LJU/0342 Fototeka, A3-012-024.

Pri pregledu delovanja šole so inšpektorji pregledali:

  • šolsko poslopje[2]
  • delovanje šolskega upravitelja
  • arhiv, poslovno in šolsko dokumentacijo
  • šolsko knjižnico (število knjig, število izposojenih knjig)
  • šolsko osebje in njihovo delo, tudi z opazovanjem pouka

in podali svoje pripombe, pohvale in kritiko.

Slika_2

Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 11. maj 1925, prva stran. SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5.

Slika_3

Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 11. maj 1925, zadnja stran. SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5.

V obdobju 1925–1930 je inšpekcijske preglede opravljal nadzornik Andrej Rape.[3] Pri njegovem nadzoru je opaziti precejšnje posvečanje knjigam in leposlovju. Dajal je nasvete glede dodatnega branja učenk, predvsem pa je spodbujal čimprejšnje učenje branja: »Začetne čitanke naj dobe otroci v roke že takoj prvi šolski dan, četudi jih še ne bodo rabili. Lepa, pisana knjiga bodri otroka in pri marsikaterem učencu se bo zgodilo, da bo sam odgrnil kopreno, ki mu pokriva neznano in sam bo proniknil v umetnost čitanja še prej, preden ga je začel učitelj voditi po tem polju.«[4]

Slika_4

Priporočila šolskega nadzornika Andreja Rapeta glede začetkov učenja branja. SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 5. april 1930.

Pomembna naloga šolske inšpekcije je bil pregled pisarniškega poslovanja šol in urejenost njihovih evidenc, kar je bilo zmeraj zavedeno v zapisniku inšpekcijske konference na drugem mestu, takoj po ugotovitvah glede šolskega poslopja. Poleg splošnih ugotovitev so redno zavedli še število izpolnjenih delovodniških številk v opravilnem zapisniku.

Med drugo svetovno vojno si je morala šola poiskati druge prostore, ko je leta 1942 vojaštvo zasedlo šolsko poslopje. Skupaj s šolo pa je romal še njihov arhiv, ki ga je upraviteljica Krista Hafner na novo uredila na deški ljudski šoli.[5]

Leto kasneje je šolski nadzornik Ferdinand Bobič pri pregledu šolske dokumentacije ugotovil pomanjkljivo izpolnjene matične liste – »le na 1. strani« in zavedel, da bo treba dodatno izpolniti »zapiske in zdravstvene liste«.[6]

Leta 1944 je nadzornik Franc Ločniškar zavedel, da Kristina Hafner vodi upraviteljske knjige in spise »točno po predpisih«, da so v delovodniku vse zadeve rešene in da so v ostalih knjigah in spisih sproti vpisani najnovejši podatki.[7] Leto kasneje je delo šolske upraviteljice prav tako pohvalil, zraven pa še dodal, da »na novo preurejuje matične knjige«.[8]

Slika_5

Inšpekcijski zapisnik nekaj mesecev pred koncem druge svetovne vojne, prva stran. SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 28. februar 1945.

Slika_6

Inšpekcijski zapisnik nekaj mesecev pred koncem druge svetovne vojne, zadnja stran. SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 28. februar 1945.

Na koncu sklenimo z letom 1945 – vojna vihra je otežkočala šolski proces, saj so zaradi pogostih alarmov redno prekinjali pouk oziroma ga izvajali predvsem zgodaj dopoldne in pozno popoldne (zaradi prostorske stiske je pouk potekal dvoizmensko). Pa vendarle je šolski nadzornik ugotovil, da »učiteljstvo v težkem položaju prav vestno vrši svoje vzgojno in učno delo.«[9]

Arhivski vir
SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, Zapisniki inšpekcijskih konferenc.

Elektronski vir
Slovenski biografski leksikon. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi486018/ ; pridobljeno: 10.11.2016.

Opombe
[1] Šola se je sprva nahajala v poslopju liceja in Mladike (do 1941), nato I. deške ljudske šole in Mestne ženske realne gimnazije (do 1942) ter Zavodu Notre Dame (1943–1945). SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, Zapisniki inšpekcijskih konferenc.

[2] Z združitvijo III. mestne dekliške osemrazredne osnovne šole in Mestne dekliške ljudske šole na liceju je 24. 9. 1924 nastala Mestna šestrazredna dekliška osnovna šola na liceju, ki je leta 1938 zavedena kot II. dekliška ljudska šola v Ljubljani. SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 11. 5. 1925, str. 1; 27. 5. 1938, str. 1.

[3] Andrej Rape je bil šolnik in mladinski pisatelj, rojen leta 1872 v Rafolčah pri Kamniku, umrl pa je leta 1940 v Ljubljani. Leta 1920 je postal mestni in nato leta 1931 banovinski šolski nadzornik za osnovne šole. Leta 1935 se je upokojil. Kranjec, Silvo: Rape, Andrej (1872–1940). Slovenski biografski leksikon. El. vir: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi486018/ [10. 11. 2016].

[4] SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, 1930, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 5. april 1930, str. 1.

[5] SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, 1930, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 23. 4. 1942, str. 1.

[6] SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, 1930, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 11. 2. 1943, str. 1.

[7] SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, 1930, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 15. 6. 1944, str. 1.

[8] SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, 1930, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 28. 2. 1945, str. 1.

[9] SI_ZAL_LJU/0227 II. dekliška ljudska šola v Ljubljani, t. e. 1, p. e. 5, 1930, Zapisniki inšpekcijskih konferenc, 28. 2. 1945, str. 6.

Mag. Hana Habjan
arhivistka

Prilagoditev pisave