Zgodovina arhiva – drugo desetletje : 1908–1918

Slovenska prisega merilca vina

Anton Aškerc je bil zaposlen v arhivu Mestne občine Ljubljanske od leta 1898 vse do leta 1912. Njegovo delo je zato zaznamovalo tudi drugo desetletje delovanja arhiva kot kulturne ustanove.

Arhivsko delo Antona Aškerca ni bilo omejeno samo na skrbno hranjenje »aktovskega in listinskega arhiva«, pač pa je najzanimivejše gradivo tudi objavljal in ga s tem predstavil slovenski javnosti. Posebej zanimivi so bili zapisi v slovenščini, saj so bili v gradivu mestnega arhiva vse do začetka 20. stoletja precej redki, zato so prav ti pritegnili zanimanje Anton Aškerca. Dokumente je objavljal v Ljubljanskem zvonu ali Izvestjih muzejskega društva za Kranjsko, tematsko pa so bili članki povezani s slovenščino ali Slovenci. Objavil je veliko dokumentov, med drugim tudi Vodnikovo šolsko poročilo in dokumente v slovenščini iz francoskega obdobja, pisal je o krstnih imenih v ljubljanskem arhivu, spregovoril o usodi prvih slovenskih sanjskih bukvic ter objavil dve slovenski uradniški prisegi.

Leta 1899 je v Izvestjih muzejskega društva za Kranjsko objavil Slovenski prisegi iz ljubljanskega mestnega arhiva – prisego za opekarskega mojstra iz leta 1785 in meščansko prisego iz leta 1791.

Obe prisegi sta sedaj dostopni tudi na spletni strani ZRC, kjer so dostopna vsa mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja. Na naslovu: http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/ si tako lahko ogledamo prisežne obrazce uradnikov in uslužbencev mesta Ljubljane v slovenščini.

 • LJU-1 – prisega meščana
 • LJU-2 – prisega merilca žita (žitnega merčuna) in mestnega stražnika
 • LJU-3 – prisega merilca soli (solnega merčuna)
 • LJU-4 – prisega nadzornika žitne trgovine
 • LJU-5 – reformirana prisega merilca vina (vinskega merčuna)
 • LJU-6 – prisega merilca vina (vinskega merčuna)
 • LJU-7 – prisega mestnega vratarja
 • LJU-8 – prisega gozdnega hlapca (gozdarja)
 • LJU-9 – prisega vratarja pri Vodnih vratih (»culenderja«)
 • LJU-10 – prisega za zaslišane priče
 • LJU-11 – prisega mestnega valpta
 • LJU-12 – prisega mestnega gostača
 • LJU-13 – prisega tesarjev
 • LJU-14 – prisega vratarja pri Vodnih vratih (»culenderja«)
 • LJU-15 – prisega mestnega valpta
 • LJU-16 – prisega gozdnega hlapca (gozdarja)
 • LJU-17 – prisega merilca soli (solnega merčuna)
 • LJU-18 – prisega opekarskega mojstra
 • LJU-19 – prisega meščana

Prisežna besedila so predstavljena s faksimilom izvirnega dokumenta, z diplomatičnim prepisom in naposled s kritičnim prepisom, faksimili pa so opremljeni tudi s historično analizo in razlago, ki jo je napisal dr. Boris Golec: http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/html/LJU-1-17.html.

Prisege predstavljajo slovenska besedila uradnega značaja. Okvirno jih lahko razdelimo v tri skupine: poklonitvene ali podložniške prisege, prisege najrazličnejših uslužbencev in prisege pred sodiščem. V Zgodovinskem arhivu Ljubljana danes hranimo predvsem prisege mestnih uslužbencev in uradnikov, ki so bile zapisane tako v slovenščini kot nemščini in italijanščini in sicer v Knjigi priseg ljubljanskih meščanov in uradnikov, 1620–1727 (SI_ZAL_LJU/0488 Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. XXIII/49). V knjigi je kar triinštirideset prisežnih besedil – 24 nemških, 17 slovenskih in le dve italijanski. Vseh 17 slovenskih prisežnih besedil in še dve, ki ju je zapisal Anton Aškerc, je dostopnih na spletni strani ZRC. Zadnja omenjena obrazca se žal nista ohranila v originalu, na srečo pa sta ohranjena v Aškerčevem prepisu.

Najrazličnejši mestni uradniki in uslužbenci so se s svojimi prisegami zavezovali, da bodo vestno opravljali službo, ki jim je bila zaupana, meščani pa, da bodo pokorni mestni in državni oblasti. V spodaj objavljeni prisegi mestni uradnik obljubi bogu, županu, sodniku in ljubljanskemu mestnemu svetu, da bo pravičen merilec vina in pobiralec vinske dajatve. Prisega je bila zapisana tako v nemški kot tudi v slovenski obliki.

Slovenska prisega merilca vina. SI_ZAL_LJU/0488 Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. XXIII/49.

Slovenska prisega merilca vina

Jest, N., persežem Gospudi Bogu inu tude gospudi burgermajstru, rihterju inu temu poštenimu ratu tega poglavitega mesta Lublane, de jest óčem en zvest, flisig inu pokoren vinski merčun biti inu vusaki čas enimu uslednimu, bode ubozimo ali bogatimu, z mojo merčunsko službo pokoren inu pernerejen biti, enimu uslednimo eno prava mero, brez vsega fortelna méreti inu ta spodobni col inu pravica od teh istih vin noter jemati, koker sem jest tiistu dolžan sturiti inu enimu uslednimu vinskimu merčunu inu služabniko se spodobi, inu kokar jest ne tem inu ne unim sveto tega istiga morem vužite, koker meni Bug pomagej inu vsi svetniki. Amen. / Kritični prepis: dr. Boris Golec

Arhivski vir

SI_ZAL_LJU/0488 Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Cod. XXIII/49, Slovenska prisega merilca vina.

Literatura

Aškerc, Anton. Slovenski prisegi iz ljubljanskega mestnega arhiva. Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 9, 1899, str. 73–74.

Boršnik, Marja. Aškerčeva bibliografija. Časopis za zgodovino in narodopisje XXX/4, Maribor 1935, str. 18.

Golec, Boris. Mestna prisežna besedila. (http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/html/LJU-1-17.html#Note322 ; pridobljeno: 15.1.2018).

Košir, Matevž. Prisege v slovenščini. Arhivi XV, 1992, str. 6–11.

Žabota, Barbara. Knjiga priseg ljubljanskih meščanov in uradnikov (prisega mestnih stražarjev v slovenskem jeziku). Arhivi zakladnice spomina, Ljubljana 2014, str. 368.

Tatjana Šenk

arhivska svetovalka

Prilagoditev pisave