Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Zgodovinski arhiv Ljubljana dne 1. 9. 2016 objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je nepremičnina z ID znakom 2680-2/4-0, parcela 2/4, njiva v izmeri 3450 m2 in stavbišče v izmeri 377 m2 (skupaj 3827 m2), k. o. 2680 Nove Jarše, na kateri stojijo stavbe z ID znakom 2680-153-1 (stavba z naslovom Kvedrova 9) v Ljubljani in ID 2680-180-1, vse k. o. 2680 Nove Jarše kar v naravi predstavlja t. i. celoten kompleks nepremičnine Kvedrova 9 Ljubljana, razen stavbe z ID znakom 2680-151-1, k. o. 2680 Nove Jarše – stavba – bunker (ID št. 151) neto tlorisne površine 184,5 m2, ki jo uporablja Zgodovinski arhiv Ljubljana za izvajanje lastne dejavnosti.

Omenjeno stvarno premoženje se oddaja v najem za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
Najemna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Prilagoditev pisave