Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv javnega zavoda: ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
Odgovorna uradna oseba: mag. Mitja Sadek, direktor
Datum zadnje spremembe kataloga: 28. 11. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.zal-lj.si

 

2. Splošni podatki o arhivu

Kratek opis delovnega področja:
 • vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil o dolžnostih javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva, strokovni nadzor in usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
 • vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi;
 • pridobivanje, vrednotenje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
 • hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
 • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
 • evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb;
 • sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, strokovni nadzor;
 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov in kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
 • posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
 • raziskovalne naloge iz arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
 • izdajanje publikacij.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
Mestni trg 27, 1001 Ljubljana
telefon: 01 306 13 06
faks: 01 426 43 03
matična št.: 5052041
IBAN: SI56 0110 0603 0375 185
davčna številka: 26248522
e-pošta: zal@zal-lj.si
spletni naslov: www.zal-lj.si

Na sedežu arhiva na zgornjem naslovu deluje Enota v Ljubljani. Razen te ima Zgodovinski arhiv Ljubljana še štiri dislocirane enote:

1) Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8, 4000 Kranj

2) Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto

3) Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1 c, 4220 Škofja Loka

4) Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2, 5280 Idrija

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Ustanovni akt: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4109
Svet arhiva: dr. Vladimir Žumer, predsednik
Judita Šega, namestnica predsednika
Vida Koporc Sedej, članica
Strokovni svet arhiva: mag. Hana Habjan, predsednica
dr. Kornelija Ajlec, namestnica predsednice
Vesna Gotovina, članica
Pristojni za posredovanje informacij javnega značaja: mag. Mitja Sadek, direktor; tel: 040 223451;
e-pošta: mitja.sadek@zal-lj.si

mag. Žarko Bizjak, pomočnik direktorja; tel: 01 306 1315;
e-pošta: zarko.bizjak@zal-lj.si

Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja arhiva:  Zakoni, podzakonski akti in predpisi z delovnega področja arhiva
Seznam strateških in programskih dokumentov: 1) Strateški načrti:

2) Programi varstva:

3) Poročila o delu:

Seznam storitev: Za uporabnike arhivskega gradiva:

 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo v čitalnicah arhiva,
 • izdelava reprodukcij arhivskega gradiva za raziskovalne in upravne namene,
 • izdajanje prepisov in kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov.

Za ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva:

 • svetovanje, valorizacija in priprava navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
 • izobraževanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju.

Za zainteresirano javnost:

 • priprava razstav in predavanj,
 • pedagoška vodstva po arhivu za organizirane skupine,
 • izdajanje publikacij.
Seznam javnih evidenc:
 • evidenca javnopravnih oseb, ki spadajo v pristojnost arhiva,
 • evidenca o prevzemih arhivskega gradiva,
 • evidenca fondov in zbirk v arhivu,
 • evidenca uporabe arhivskega gradiva,
 • evidenca varnostnih mikrofilmov arhivskega gradiva,
 • evidenca restavriranega in konserviranega arhivskega gradiva,
 • popis evidentiranega arhivskega gradiva in mikrofilmskih kopij arhivskega gradiva, ki se nanaša na freisinško posest na Slovenskem,
 • evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri javnopravnih osebah,
 • evidenca temperature in relativne zračne vlage v arhivskih depojih,
 • evidenca o videonadzoru v prostorih arhiva v ljubljanski in novomeški enoti.

3. Načini dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop na spletu:

www.zal-lj.si

Dostop po telefonu ali elektronski pošti:

http://www.zal-lj.si/domaca-stran-1/o-arhivu-2/kontakti/

Fizični dostop:

http://www.zal-lj.si/domaca-stran-1/o-arhivu-2/kako-do-nas

Stroški posredovanja informacij javnega značaja: vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Zaračunamo stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij (prepis, fotokopija, elektronski zapis …).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam Podatki o opravljenih preizkusih strokovne usposobljenosti za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih javnega arhivskega gradiva.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.