Imetniki zasebnega arhivskega gradiva

Zgodovinski arhiv Ljubljana pridobiva arhivsko gradivo tudi od fizičnih oseb ter pravnih oseb zasebnega prava.

Gradivo fizičnih oseb, družin in pravnih oseb zasebnega prava (npr. društev) lahko arhiv pridobi

  • z darilom, oporoko ali nakupom,
  • s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva v hrambo (depozit).

V pogodbi se lahko določijo tudi posebni pogoji glede dostopnosti in hranjenja izročenega zasebnega arhivskega gradiva.

Arhivsko gradivo političnih strank

Dokumentarno gradivo političnih strank, katerih poslanci so bili izvoljeni v Državni zbor Republike Slovenije in ki ima lastnosti arhivskega gradiva, stranke same v sodelovanju s pristojnim arhivom odberejo iz dokumentarnega gradiva. To gradivo ima v skladu z arhivskim zakonom status zasebnega arhivskega gradiva.

Politične stranke iz prejšnjega odstavka morajo zagotoviti hrambo svojega arhivskega gradiva v skladu z arhivskim zakonom ali pa ga neodplačno predati pristojnemu arhivu, ki ga je dolžan prevzeti.

Ob spojitvi, razdružitvi ali pripojitvi politične stranke mora stranka predati arhivsko gradivo pravnemu nasledniku, ob prenehanju pa pristojnemu arhivu.

Arhivsko gradivo organizacij, ki delujejo v javnem interesu

Osebe zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu, same iz svojega dokumentarnega gradiva, ki se nanaša na delovanje v javnem interesu, v sodelovanju s pristojnim arhivom odberejo arhivsko gradivo. To gradivo ima v skladu z arhivskim zakonom status zasebnega arhivskega gradiva.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo hraniti svoje arhivsko gradivo v skladu z arhivskim zakonom ali pa ga neodplačno predati pristojnemu arhivu, ki ga je dolžan prevzeti.

Ob spojitvi ali pripojitvi tovrstne osebe zasebnega prava z drugo osebo mora oseba predati arhivsko gradivo pravnemu nasledniku, ob prenehanju pa pristojnemu arhivu.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.