Izdajanje dokumentov

Javni arhivi v skladu z arhivsko zakonodajo izdajajo overjene izpise, prepise in reprodukcije dokumentov v fizični in digitalni obliki, s katerimi potrjujejo istovetnost z izvirniki.

V sprejemnih pisarnah Zgodovinskega arhiva Ljubljana je mogoče za potrebe uradnih postopkov naročiti kopije izvirnih dokumentov.

Izdajamo kopije:

 • zaključnih spričeval, potrdil o opravljenih strokovnih in drugih izpitih, doseženi šolski izobrazbi ipd.,
 • dokumentov za urejanje premoženjskopravnih zadev (denacionalizacija, vojna škoda, dokumenti o nepremičninah ipd.),
 • drugih dokumentov, ki jih posamezniki ali ustanove potrebujejo pri svojem delu v skladu z zakonodajo.

Za pridobitev kopij dokumentov je treba izkazati pravni interes za uvedbo ali udeležbo v uradnih postopkih ter izpolniti ustrezen obrazec:
GRADBENA dokumentacija – vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva
ŠOLSKA dokumentacija – vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva
PRAVOSODNA dokumentacija – vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva
SPLOŠNA dokumentacija – vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva

Vloge pošljite na naslov sprejemna@zal-lj.si.

Natančno izpolnjen obrazec oz. vlogo za uporabo arhivskega gradiva (pravni interes) lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov ustrezne enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana, lahko pa ga izpolnite v sprejemni pisarni v času uradnih ur.

Materialne in druge stroške, ki nastanejo pri uporabi arhivskega gradiva, krije uporabnik v skladu s cenikom storitev.

Za izdajo kopij gradbene dokumentacije navedite naslednje podatke:

 • naziv objekta,
 • ime investitorja objekta (v času gradnje),
 • leto izdaje gradbenega dovoljenja,
 • ime organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje,
 • polni naslov objekta,
 • katastrska občina, parcelna številka.

Če omenjenih podatkov nimate, jih lahko pridobite z obiskom zemljiške knjige, kjer zaprosite za zgodovinski (historični) izpisek.

Za izdajo kopij šolske dokumentacije navedite naslednje podatke:

 • ime in priimek osebe, ki je obiskovala šolo, datum rojstva, priimek v času šolanja,
 • naziv šole,
 • smer oziroma program izobraževanja,
 • zaključno leto izobraževanja,
 • ime in priimek staršev,
 • naslov stalnega bivališča v času izobraževanja.

Za izdajo kopij pravosodne dokumentacije navedite naslednje podatke:

 • ime in priimek oseb(e) v kazenskih, pravdnih ali nepravdnih postopkih, na katere se zadeva nanaša,
 • naziv sodišča, tožilstva, pravobranilstva,
 • številka zadeve (sodne, tožilske, pravobranilske), ki vsebuje tudi letnico začetka postopka.

 

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave