80 let Muzejskega društva Škofja Loka

V letošnjem letu mineva 80 let od ustanovitve Muzejskega društva Škofja Loka. Prav je, da se tudi mi poklonimo temu častitljivemu jubileju, saj je prav omenjeno muzejsko društvo postavilo temelje muzejske in arhivske dejavnosti v Škofji Loki.

Začetki Muzejskega društva Škofja Loka segajo v začetek tridesetih let 20. stoletja, ko so se začeli sestajati člani t. i. »profesorskega ceha«. Ti so po uspešni obrtno-industrijski razstavi leta 1936, na kateri so bili razstavljeni številni cehovski predmeti in listine, dali pobudo za ustanovitev muzeja.[1]

Pobuda profesorskega ceha za ustanovitev muzeja v Škofji Loki, 1936. SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t. e. 1, p. e. 9.

V ta namen je bilo že leto pozneje ustanovljeno Muzejsko društvo v Škofji Loki. Na ustanovnem občnem zboru muzejskega društva 23. julija 1937 so sprejeli društvena pravila in izvolili izvršni odbor.

Drugi člen pravil je določal: »Namen društva je pospeševati domoznanstvo v zgodovinskem, zemljepisnem, narodopisnem in prirodopisnem oziru na ozemlju bivšega freisinškega gospostva.« To naj bi društvo doseglo z zbiranjem predmetov in arhivalij in v ta namen ustanovilo muzej s knjižnico in arhivom, organiziralo posvetovanja, predavanja, strokovne ekskurzije in izdajalo znanstvene in poljudne publikacije.[2]

Prva stran pravil Muzejskega društva v Škofji Loki, 1937. SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t. e. 1, p. e. 9.

Za prvega predsednika je bil izvoljen dr. Pavle Blaznik, ki je to funkcijo opravljal naslednjih 34 let, in sicer do leta 1974. Člani društva so pospešeno začeli zbirati muzejsko, arhivsko, umetnostno in drugo gradivo in že leta 1939 je Škofja Loka dobila svoj muzej, poznejši Loški muzej. Z načrtnim zbiranjem arhivalij je društvo postavilo temelje arhivske zbirke, za katere danes skrbi Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki.

Fotografija odbora Muzejskega društva Škofja Loka, ok. leta 1955. SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t. e. 13, p. e. 169.

Danes društvo ne zbira več arhivalij in muzealij, drugače pa je njegovo poslanstvo ostalo nespremenjeno. Loški razgledi, osredja publikacija, ki jo društvo neprekinjeno izdaja od leta 1954, veljajo za pravo loško enciklopedijo.

Naslovnici prve in trenutno zadnje številke Loških razgledov (hrani knjižnica Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki).

Društvo se ves čas aktivno vključuje v družbeno in kulturno življenje na Loškem. Aktivno sodeluje s sorodnimi društvi in organizacijami. Organizira redne pogovorne večere, imenovane Blaznikovi večeri, ter soorganizira različne dogodke in simpozije.

Članstvo društva je zelo raznoliko in številno, saj trenutno šteje okoli 300 članov.[3] V društvo so vključeni ljudje različnih svetovnih nazorov, izobrazb in poklicev.

Muzejsko društvo je za svoje delovanje prejelo vrsto nagrad in priznanj, med drugim leta 1965 veliko priznanje občine Škofja Loka, leta 1972 Prešernovo nagrado gorenjskih občin, leta 1979 Valvasorjevo nagrado, leta 1985 veliko plaketo občine Škofja Loka, leta 1987 red zaslug za narod s srebrnimi žarki in posebno priznanje Zveze združenj borcev NOV.[4] Tudi letos je bilo društvo predlagano za prejemnika zlatega grba občine Škofja Loka. Med podporniki predloga je bil tudi naš arhiv, vendar je bil predlog žal zavrnjen.[5]

Valvazorjeva nagrada, podeljena Muzejskemu društvu leta 1979. SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t. e. 11, p. e. 151.

Odlikovanje Red zaslug za narod s srebrnimi žarki, podeljeno Muzejskemu društvu leta 1987. SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t. e. 11, p. e. 150.

Arhivski vir

SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t. e. 1, 11, 12, 13.

Elektronska vira

Spletna stran Muzejskega društva Škofja Loka, pridobljeno 15. 6. 2017 in 19. 6. 2017.

Facebook stran Muzejskega društva Škofja Loka, pridobljeno 15. 6. 2017.

Literatura

Muzejsko društvo v Škofji Loki, 1937–2007, Škofja Loka: Loški muzej, 2007.

Opombe

[1] SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t.e. 1, p.e. 9.

[2] SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t.e. 1, p.e. 9.

[3] Facebook stran MD Škofja Loka, pridobljeno 15. 6. 2017.

[4] SI_ZAL_ŠKL/0259 Muzejsko društvo Škofja Loka, t. e. 11, p. e. 148–154; t. e. 12, p. e. 157–159.

[5] Spletna stran Muzejskega društva Škofja Loka, pridobljeno 19. 6. 2017.

Elizabeta Eržen Podlipnik,

višja arhivistka

Prilagoditev pisave