Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva

Arhivski depoji se uporabljajo samo za hrambo gradiva.

Arhivski depoji in njihova oprema

Arhivski depoji morajo biti:

 • ločeni od drugih prostorov;
 • varni pred vdorom vode, požarom, potresom, nepooblaščenim vstopom in strelo ter ustrezno ločeni od plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih napeljav, kurišč, dimovodov, glavnih vodov centralne kurjave, električnih napeljav, ki niso namenjene delovanju depojev, in podobnih nevarnih napeljav in sistemov;
 • grajeni tako, da zagotavljajo stabilne in ustrezne mikroklimatske razmere za hrambo gradiva;
 • ustrezno hidroizolirani in toplotno izolirani;
 • opremljeni z ustrezno električno napeljavo s centralnim izklopom električnega toka v vseh depojih;
 • opremljeni s svetili, ki ne oddajajo škodljivih sevanj.

V arhivskih depojih in njihovi neposredni bližini ne smemo hraniti gorljivih, vnetljivih in drugih nevarnih snovi.

Arhivski depoji morajo imeti:

 • funkcionalno, mehansko, kemijsko in biološko stabilno opremo;
 • ustrezne gasilne aparate in sisteme;
 • naprave za merjenje oziroma uravnavanje stopnje vlage in temperature;
 • naprave za javljanje požara, nepooblaščenega vstopa in izliva vode;
 • zaščito pred vdorom ultravijoličnih žarkov, tudi če je gradivo s tehnično opremo dovolj zavarovano;
 • ustrezno tehnično opremo za vse zvrsti in formate gradiva;
 • za hrambo gradiva v digitalni obliki naprave za neprekinjeno električno napajanje.

Oprema arhivskih depojev mora omogočati:

 • racionalno namestitev gradiva;
 • zavarovanje pred poškodbami;
 • lahko dostopnost do gradiva;
 • kroženje zraka;
 • enostavno čiščenje.

Ukrepi za zavarovanje gradiva

Ukrepi za zavarovanje gradiva:

 • vzdrževanje arhivskih depojev in arhivske opreme v snažnem stanju;
 • mesečno pregledovanje depojev in gradiva ter odpravljanje okoliščin, ki bi lahko povzročile poškodbe gradiva;
 • zagotavljanje ustrezne temperature in vlage v arhivskih depojih;
 • obvezno stalno merjenje temperature in vlage ter vodenje evidence o temperaturi in zračni vlagi v vsakem arhivskem depoju posebej;
 • obvezno stalno detekcijo in vzdrževanje naprav za preprečevanje požara in gašenje;
 • preprečitev nepooblaščenega dostopa v depoje.

Dodatni ukrepi za zavarovanje gradiva v fizični obliki:

 • izklapljanje električnega toka, kadar ni nikogar v depojih;
 • razkuževanje gradiva pred prenosom v depo;
 • osušitev vlažnega gradiva pred prenosom v depo;
 • prezračevanje arhivskih depojev.

Pogoji za izvajanje materialnega varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v depojih

Prikaz vrednosti temperature (T), relativne vlage (RV) in svetlobe, ki so potrebne za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva

Vrsta arhivskega gradiva

T

± 1°C na dan

RV

± 5 % na dan

Svetloba
papirno gradivo, ki je pogosto v uporabi 16-19 °C 45-60 %

 

stalna: tema

 

občasna:

300 – 500 luxov (lx) lokalna osvetlitev pri delu v depoju

papirno gradivo, ki je redko v uporabi ≤ 15 °C 45-60 %
pergamentno gradivo ≤ 15 °C 50-60 %
črno-beli fotopozitivi ≤ 18 °C 30-40 %
mikrofilmi in fotonegativi (črno-beli) ≤ 16 °C 30-40 %
nitratni foto ≤ 11 °C 30-40 %
barvni foto ≤ 2 °C 30-40 %
črno-beli acetatni in poliesterski film ≤ 16 °C 30-40 %
nitratni film ≤ 4 °C okoi 50 %
barvni film do 5 °C 30-40 %
strojno berljivi (optični, magnetni in digitalni) nosilci, ki so pogosto v uporabi 16-19 °C 30-40 %
strojno berljivi (optični, magnetni in digitalni) nosilci, ki so redko v uporabi ≤ 15 °C 30-40 %

Za materiale visoke občutljivosti je dovoljena letna količina sprejete svetlobe pri občasni osvetlitvi (lx – h) do 12.000 luxov (lx).

Če je temperatura v depoju občutno nižja od temperature v prostoru, kjer se gradivo uporablja, je nujno treba to gradivo aklimatizirati v predprostoru, s čimer preprečimo vpliv kondenza na gradivo.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave