Javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih (pisarniških) prostorov za potrebe Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo najkasneje do dne 11. 5. 2022, do 12.00 ure, in sicer v tiskani obliki v zaprti kuverti na naslov:

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo arhiva.

Celotna dokumentacijaPriloga I - Povabilo k oddaji ponudbe

Prilagoditev pisave