Štev.: 35200-2/2022-3751-30
Datum: 9. 8. 2023

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA (ZAL), Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana na podlagi določb 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), dne 09.08.2023 objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

1. Naziv in sedež lastnika, ki sklepa pravni posel razpolaganja:
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA (ZAL), Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.

2. Opis predmeta neposredne pogodbe:
Nepremičnina – solastniški delež do 128/1000 na nepremičnini ID znak: parcela 1728 426, kar v naravi predstavlja posamezni del št. 6 v stavbi št. 69, k. o. 1728 Ljubljana mesto v skupni izmeri 119,40 m2 (ID znak: 1728-69-6,) skupaj s pripadajočimi splošnimi in posebnimi skupnimi deli na naslovu Ciril Metodov trg 21 v Ljubljani.

3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena znaša 510.000,00 EUR (z besedo petstodesettisoč evrov). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Rok prijave na namero:
20 koledarskih dni od datuma objave na spletni strani Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

5. Način prijave na namero:
Interesenti za nakup morajo svojo prijavo na namero z izpolnjenim, lastnoročno podpisanim Obrazcem 1 (v prilogi te namere) oddati osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »Prijava na namero 35200-2/2022-3751-30 – NE ODPIRAJ« na naslov Zgodovinski arhiv Ljubljana, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Kot popolna ponudba se šteje tista, ki vsebuje:
         1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave
         2. kopijo veljavnega uradnega identifikacijskega dokumenta. V kolikor ponudnik ne predloži kopije osebne izkaznice ali potne listine, je potrebno kopiji uradnega identifikacijskega dokumenta priložiti tudi potrdilo o državljanstvu ali izpisek iz matičnega registra – velja za fizične osebe in s.p.-je.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če na zgornji naslov prispe do vključno 29.08.2023 do 23:59.

6. Postopek izbire:
Prijave na namero, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne prijave na namero) in nepopolne prijave (nepravilno izpolnjen obrazec 1) bodo izločene iz postopka. Obrazca 1 ni možno naknadno dopolnjevati.

Odpiranje prijav ne bo javno.

V kolikor bo za nakup zainteresiranih več interesentov, bo Zgodovinski arhiv Ljubljana med njimi opravil pogajanja o višini cene z namenom doseganja čim višje kupnine in izbral najugodnejšega (najugodnejši interesent). Če dva ali več interesentov hkrati ponudijo izhodiščno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov pogajanj, se šteje, da je uspel tisti ponudnik, za katerega je izkazano, da je prvi podal namero.

Interesenti bodo o kraju in datumu pogajanj o ceni obveščeni izključno na elektronski naslov, naveden v prijavi, v roku 5 delovnih dni po poteku roka za prijavo na namero.

Pogajanja bo izvedla komisija Zgodovinskega arhiva Ljubljana za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja v lasti prodajalca. V kolikor se interesent v primeru izvedbe pogajanj le-teh ne udeleži, se šteje da odstopa od interesa za nakup.

V primeru pogajanj o ceni bo prodajna pogodba sklenjena z interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Prodajno pogodbo bo moral najuspešnejši interesent podpisati v roku 15 dni po zaključku roka za oddajo prijave na namero oz. pogajanju o ceni. V kolikor pogodbe ne podpiše, se šteje da odstopa od interesa za nakup.

7. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se mora plačati v roku 30 dni od obojestranske sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku na račun Zgodovinskega arhiva Ljubljana na podlagi izstavljenega e-računa prodajalca.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla – prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto.

8. Obstoj predkupne pravice
Skladno z določbo 3. odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) imajo pri prodaji nepremičnine, ki je v solastnini, drugi solastniki predkupno pravico.

9. Ostali pogoji in posebnosti prodaje:

  • nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije oziroma uveljavljanje odgovornosti za stvarne in pravne napake po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti oz. odgovornosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljenih površin in stanja nepremičnine;
  • v postopku lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar vsak interesent preveri sam zase;
  • kupec je dolžan plačati davek na promet nepremičnin (2%) in stroške notarske overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (notarske overitve zemljiškoknjižnega dovolila, notarske overitve izbrisnega dovoljenja, zemljiškoknjižnega vpisa v zemljiško knjigo) ter morebitne druge stroške. Nepremičnina se bo kupcu izročila v last po prejemu celotne kupnine, zemljiškoknjižno dovolilo pa se bo kupcu izdalo po plačilu celotne kupnine.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremične je dr. Zdenka Semlič Rajh, ki je dosegljiva na tel. št. 041 835 189, vsak delovni dan od 8. do 12. ure oz. elektronskem naslovu: zdenka.semlic-rajh@zal-lj.si.

11. Ustavitev postopka:
Direktorica Zgodovinskega arhiva Ljubljana lahko do sklenitve pravnega posla-prodajne pogodbe, postopek razpolaganja brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Zgodovinski arhiv Ljubljana
Zdenka Semlič Rajh, direktorica

 

Prilogi:

Obrazec 1 - Prijava na namero z izjavo

Namera o sklenitvi pogodbe za prodajo CMT

 

Objavljeno:
– na spletni strani zgodovinski arhiv Ljubljana

Prilagoditev pisave