Kaj hranimo?

Zgodovinski arhiv Ljubljana v svojih petih enotah hrani okoli 16.000 tekočih metrov arhivskega gradiva. Ta količina vsako leto narašča z novimi prevzemi.

Vsebina večine gradiva se nanaša na območje, za katerega smo pristojni.

Praviloma je vse naše gradivo starejše od 30 let, najstarejše pa sega v 14. stoletje.

Naše arhivsko gradivo izhaja s številnih področij človekovega delovanja in ustvarjanja, največ iz uprave, pravosodja, vzgoje in izobraževanja, gospodarstva, zdravstva in socialne varnosti, družbenih organizacij in kulture. Nekaj je tudi gradiva zasebne provenience.

Pri nas tako najdete zapisnike sej raznih upravnih organov, šolske kronike, popisnice prebivalstva, pravosodne spise, načrte javnih stavb, statute društev, razglednice slovenskih krajev in še marsikaj drugega.

Osnovne podatke o arhivskem gradivu, ki ga hranimo v fondih in zbirkah, lahko prek spleta pridobite z iskalnikom SIRAnet. Iskalnik omogoča poizvedovanje po podatkih o arhivskem gradivu, ki ga hranijo slovenski regionalni arhivi (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave