Domov >  Anketa

ZAL_slo_Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

vljudno vas prosimo za sodelovanje v raziskavi s področja človeških virov, ki upravljajo* z arhivskim e-gradivom** v arhivih***, s katero bomo skušali pridobiti mnenje kolegov v arhivskih institucijah v Evropi in po svetu.

Na podlagi vprašalnikov bo raziskava skušala definirati, katera znanja in veščine se pričakujejo od arhivskega osebja, ki upravlja z arhivskim e-gradivom, kakšna je njihova formalna izobrazba, ali se neprestano strokovno izobražujejo in usposabljajo ter širijo svoja znanja, sposobnosti in veščine. Raziskava bo prav tako skušala prikazati stopnjo njihovega profesionalnega zadovoljstva in delovne izpopolnjenosti pri delu z e-gradivom ter katere probleme, tekom svojega upravljanja z e-gradivom, vidijo kot največji strokovni izziv.

Anketa je dostopna na naslednji spletni povezavi: http://www.mojaanketa.si/anketa/597467834/.

Raziskava z vprašalniki bo potekala v obdobju od 15. marca do 1. maja 2017. Za izpolnitev vprašalnika boste potrebovali približno 10 minut. Vsi zbrani podatki bodo obravnavani zaupno.

Opis, potek in rezultati raziskave bodo predstavljeni v okviru prispevka za 28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, ki bo septembra 2017 v Portorožu in na spletni strani Zgodovinskega arhiva Ljubljana (www.zal-lj.si).

Anketna skupina Zgodovinskega arhiva Ljubljana

*»Upravljanje« zajema skrb za arhivsko e-gradivo pri ustvarjalcih in njegov prevzem v arhiv, skrb za dolgoročno ohranjanje arhivskega e-gradiva ter za nadaljnjo uporabo in dostopnost.
**»E-gradivo« zajema izvirno elektronsko (digitalno in analogno) gradivo ter digitalizirano gradivo, ki je izvirno nastalo v fizični ali elektronski analogni obliki.
***Pojem »arhiv« zajema vse organizacije, ki izvajajo arhivsko dejavnost oziroma imajo za to zadolžene organizacijske enote.

ZAL_hrIstraživanje o ljudskim resursima koji upravljaju e-gradivom u arhivima

Poštovane kolegice i kolege,

ovim vas putem ljubazno molimo da sudjelujete u međunarodnom anketnom istraživanju koje Zgodovinski arhiv Ljubljana provodi u okviru priprema za 28. savjetovanje Arhivskoga društva Slovenije, koje će se održati u Hotelu Istrion u Bernardinu 5. i 6. listopada (oktobra) 2017. godine.

Tema istraživanja su ljudski resursi koji upravljaju arhivskim e-gradivom u arhivima u Europi i svijetu. Pojam “upravljanje” ovdje podrazumijeva skrb za arhivsko e-gradivo pri stvarateljima, kao i njegovo preuzimanje u arhiv, zatim skrb za dugoročno očuvanje arhivskog e-gradiva, te brigu za njegovu kasniju uporabu i dostupnost.

Pojam “e-gradivo” obuhvaća izvorno elektroničko (digitalno i analogno) gradivo te digitalizirano gradivo koje je izvorno nastalo u fizičkom ili elektroničkom analognom obliku.
Pojam “arhiv” obuhvaća sve organizacije koje se bave arhivskom djelatnošću, odnosno, imaju za to zadužene organizacijske jedinice.

Cilj je istraživanja definirati koja se znanja i vještine očekuju od arhivskog osoblja koje upravlja arhivskim e-gradivom, kakvo je njihovo formalno obrazovanje te stručno osposobljavanje i usavršavanje. Istraživanje će također pokušati prikazati stupanj njihova profesionalnog zadovoljstva i radnog ispunjenja pri radu s e-gradivom, te koje probleme tijekom upravljanja e-gradivom vide kao najveći stručni izazov.

Anketno istraživanje trajat će od 15. ožujka (marta) do 1. svibnja (maja) 2017. godine. Opis, tijek i rezultati istraživanja bit će predstavljeni u okviru izlaganja na 28. savjetovanju Arhivskoga društva Slovenije, na mrežnim stranicama Zgodovinskog arhiva Ljubljana (www.zal-lj.si) te na FB stranici Ankete ZAL-a.

Anketi možete pristupiti izravno na adresi: http://www.mojaanketa.si/anketa/598065961/1/

Za odgovore na anketna pitanja bit će Vam potrebno 10-ak minuta.  Anketa je anonimna, a svi su prikupljeni podaci povjerljivi.
Vaši su nam odgovori dragocjeni.

U nadi da ćete se odazvati, zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo!

Anketni tim Zgodovinskog arhiva Ljubljana

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.