Domov >  Anketa > Vprašalnik

ZAL_slo_Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

vljudno vas prosimo za sodelovanje v raziskavi s področja človeških virov, ki upravljajo* z arhivskim e-gradivom** v arhivih***, s katero bomo skušali pridobiti mnenje kolegov v arhivskih institucijah v Evropi in po svetu.

Na podlagi vprašalnikov bo raziskava skušala definirati, katera znanja in veščine se pričakujejo od arhivskega osebja, ki upravlja z arhivskim e-gradivom, kakšna je njihova formalna izobrazba, ali se neprestano strokovno izobražujejo in usposabljajo ter širijo svoja znanja, sposobnosti in veščine. Raziskava bo prav tako skušala prikazati stopnjo njihovega profesionalnega zadovoljstva in delovne izpopolnjenosti pri delu z e-gradivom ter katere probleme, tekom svojega upravljanja z e-gradivom, vidijo kot največji strokovni izziv.

Anketa je dostopna na naslednji spletni povezavi: http://www.mojaanketa.si/anketa/597467834/.

Za izpolnitev vprašalnika boste potrebovali približno 10 minut. Vsi zbrani podatki bodo obravnavani zaupno.

Opis, potek in rezultati raziskave bodo predstavljeni v okviru prispevka za 28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, ki bo oktobra 2017 v Portorožu in na spletni strani Zgodovinskega arhiva Ljubljana (www.zal-lj.si).

Anketna skupina Zgodovinskega arhiva Ljubljana

*»Upravljanje« zajema skrb za arhivsko e-gradivo pri ustvarjalcih in njegov prevzem v arhiv, skrb za dolgoročno ohranjanje arhivskega e-gradiva ter za nadaljnjo uporabo in dostopnost.
**»E-gradivo« zajema izvirno elektronsko (digitalno in analogno) gradivo ter digitalizirano gradivo, ki je izvirno nastalo v fizični ali elektronski analogni obliki.
***Pojem »arhiv« zajema vse organizacije, ki izvajajo arhivsko dejavnost oziroma imajo za to zadolžene organizacijske enote.

Pri izpolnjevanju vprašalnika v zvezi z raziskavo s področja človeških virov, ki upravljajo z arhivskim e-gradivom (eAG) v arhivih, podajamo nekaj opornih točk:

Namen raziskave je pridobiti odgovore od čim širšega spektra zaposlenih, prav tako poudarjamo, da je pri tej raziskavi govora o delu izključno z arhivskim e-gradivom!

1. sklop se navezuje na organizacijo anketiranca/-ke, ne glede na to ali je po svoji organiziranosti samostojna pravna oseba, ali deluje kot organizacijska enota. V kolikor gre za organizacijsko enoto, prosimo, omejite odgovore na organizacijsko enoto (npr. v okviru izobraževalne ustanove oziroma podjetja ipd., skratka organizacije, katere primarna dejavnost ni skrb za arhivsko gradivo.)

Kjer gre za organizacijo, katere primarna dejavnost je skrb za arhivsko gradivo, se odgovarja za celotno organizacijo, četudi anketiranec izhaja iz enote.

Strokovni delavci se za potrebe te raziskave pojmujejo delavci, ki delajo z oziroma na arhivskem gradivu in/ali imajo za to pridobljeno izobrazbo in/ali opravljen strokovni   izpit (npr. arhivisti, informatiki, konzervatorji itd.). Pri odgovoru upoštevajte vse delavce ne glede, ali so zaposleni na projektnem delu ali redno.

2. sklop se navezuje na izobrazbo in delovne izkušnje anketiranca/-ke ter njegove/njene- izkušnje v zvezi z e-gradivom.

3. sklop se navezuje na strokovne izzive anketiranca in izzive arhivske stroke v zvezi z e-gradivom.

ZAL_hrIstraživanje o ljudskim resursima koji upravljaju e-gradivom u arhivima

Poštovane kolegice i kolege,

ovim vas putem ljubazno molimo da sudjelujete u međunarodnom anketnom istraživanju koje Zgodovinski arhiv Ljubljana provodi u okviru priprema za 28. savjetovanje Arhivskoga društva Slovenije, koje će se održati u Hotelu Istrion u Bernardinu 5. i 6. listopada (oktobra) 2017. godine.

Tema istraživanja su ljudski resursi koji upravljaju arhivskim e-gradivom u arhivima u Europi i svijetu.

Pojam “upravljanje” ovdje podrazumijeva skrb za arhivsko e-gradivo pri stvarateljima, kao i njegovo preuzimanje u arhiv, zatim skrb za dugoročno očuvanje arhivskog e-gradiva, te brigu za njegovu kasniju uporabu i dostupnost.
Pojam “e-gradivo” obuhvaća izvorno elektroničko (digitalno i analogno) gradivo te digitalizirano gradivo koje je izvorno nastalo u fizičkom ili elektroničkom analognom obliku.

Pojam “arhiv” obuhvaća sve organizacije koje se bave arhivskom djelatnošću, odnosno, imaju za to zadužene organizacijske jedinice.

Cilj je istraživanja definirati koja se znanja i vještine očekuju od arhivskog osoblja koje upravlja arhivskim e-gradivom, kakvo je njihovo formalno obrazovanje te stručno osposobljavanje i usavršavanje. Istraživanje će također pokušati prikazati stupanj njihova profesionalnog zadovoljstva i ispunjenja pri radu s e-gradivom, te koje probleme tijekom upravljanja e-gradivom vide kao najveći stručni izazov.

Opis, tijek i rezultati anketnog istraživanja bit će predstavljeni u okviru izlaganja na 28. savjetovanju Arhivskoga društva Slovenije, na mrežnim stranicama Zgodovinskog arhiva Ljubljana (www.zal-lj.si) te na FB stranici Ankete ZAL-a.

Anketi možete pristupiti izravno na adresi: http://www.mojaanketa.si/anketa/598065961

Za odgovore na anketna pitanja bit će Vam potrebno 10-ak minuta.  Anketa je anonimna, a svi su prikupljeni podaci povjerljivi.
Vaši su nam odgovori dragocjeni.

U nadi da ćete se odazvati, zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo!

Anketni tim Zgodovinskog arhiva Ljubljana

ZAL_englHuman Resources in Connection with e-Records in Archives – Survey Research

Dear colleagues,

We cordially invite you to participate in the survey research regarding the field of human resources who manage* e-records** in Archives.*** We will be gathering the thoughts and opinions of our colleagues in archival institutions in Europe and around the world.

The survey research tries to define which knowledge and skills are expected of archival workers managing e-records, what is their formal or professional education, and whether they continuously train and widen their knowledge, abilities and skills. The research is also going to demonstrate their level of professional satisfaction and work-fulfillment in working with e-records as well as which problems represent their greatest professional challenges when managing e-records.

Click on the link for the survey: http://www.mojaanketa.si/anketa/600221363 .

The survey  should take approximately 10 minutes to complete. Rest assured that all the answers you provide will be kept in the strictest confidentiality.

Description, process and results of the survey will be presented at the 28th assembly of Archival Society of Slovenia, which will be held in Oktober 2017 in Portorož (Slovenia) and on the website of the Historical Archives of Ljubljana (www-zal-lj.si).

Research team of the Historical Archives Ljubljana

*“Managing” refers to a set of activities required for systematically controlling the archival e-records with the creators, its accession to the archives, its long-term preservation, use and access.
**“E-records” refer to electronic (digital and analogue) records or digitized records, which were created in physical or analogue form.
***“Archives” refer to all organizations, which conduct archival activity or have a specifically designated division/ department for such a purpose

For participation in the survey research regarding the field of human resources who manage e-records in Archives we wish to give a few pointers.

The purpose is to collect infromation from as wide a circle of employees as possible, we also wish to emphasize we are talking here about archival e-records only.

In the first set of questions, we are interested in your organization, regardless of whether it is an independent entity or organized as an organizational unit (e.g., as part of an educational institution, company, administration etc.).

If it is an organizational unit, please limit your answers to the organizational unit.

For the purposes of this survey, “professional workers” refer to workers who work with or on archival materials and/or have acquired formal education or have passed the examination for a certified archival worker. Please note, this includes all workers regardless of whether they are employed on the project or on a regular basis.

In the 2nd set of questions we focus on your education and work experience as well as your experience in respect to e-records.

In the last part of our survey we wish to find out more about your professional challenges and the challenges the archival profession faces regarding e-records 

Sondaggio per gli utenti che utilizzano il materiale digitalizzato disponibile on line

Gentili colleghe e colleghi,

con la presente vi invitano a partecipare al sondaggio on line che abbiamo promosso in occasione del prossimo convegno degli Archivisti della Slovenia, che si terrà nel mese di ottobre 2017 a Portorose, Slovenia.
Il sondaggio è mirato agli utenti del materiale digitalizzato disponibile on line; tale indagine sarà condotta nelle istituzioni archivistiche d’Europa e in tutto il mondo. L’inchiesta è volta a definire quali conoscenze e quali competenze l’utente si aspetta di riscontrare nel personale d’archivio che gestisce il materiale digitalizzato, quale dovrebbe essere la loro formazione base, se gli addetti continuano con la formazione e l’aggiornamento professionale ampliando così le proprie conoscenze, capacità e competenze.

Collegamento: http://www.mojaanketa.si/anketa/600264757

Lo studio cercherà inoltre di dimostrare il livello di soddisfazione professionale dell’utente finale nell’utilizzo delle fonti documentarie on line e le eventuali problematiche riscontrate con le possibilità di miglioramento viste come una sfida professionale.

ZAL_francSondage en ligne des ressources humaines aux archives utilisant les documents électroniques

Chers amis et collègues,

Nous vous invitons à vous connecter sur le sondage en ligne que nous menons dans le cadre de la préparation de la présentation du 28è conseil de la Société des archives de Slovénie qui se tiendra en octobre 2017 à Portoroz en Slovénie.

L’enquête en question (anonyme) sera menée auprès des archives européennes et mondiales sur le thème des ressources humaines utilisant les documents électroniques.

Par le biais des questions de l’enquête, il sera tenté de définir quelles connaissances et quelles compétences sont attendues des personnels des archives travaillant avec les e-documents, quel est leur cursus scolaire, suivent-ils des formations continues de perfectionnement et élargissent-ils leurs connaissances, leurs compétences et leurs aptitudes. Sera également examiné le degré de leur satisfaction professionnelle et leur accomplissement lié à l’apport de l`archivage électronique ainsi que les problèmes apparaissant comme leur plus grands défis professionnels.

Le lien direct vers sondage: http://www.mojaanketa.si/anketa/601463916

Nous vous remercions de votre patience et votre coopération!

Équipe d’enquête des Archives historiques de Ljubljana

ZAL_njemUmfrage „Nutzung der digitale Unterlagen (E-Materials) in den Archiven durch das Fachpersonal“

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wir bitten Sie uns bei der Umfrage „Nutzung der digitale Unterlagen (E-Materials) in den Archiven durch das Fachpersonal“, zu unterstützen. Ziel ist es, die Meinungen der Kollegen aus den europäischen und den Archiven der ganzen Welt zusammen zu tragen.

Mit Hilfe der Umfrage soll definiert werden, welche Kenntnisse und Fähigkeiten seitens der Fachmitarbeiter aus den Archiven mit dem Umgang des E-Materials im Archiv gefordert sind. Hierzu wird abgefragt, welche Fachausbildung erforderlich ist sowie ob und wie sie sich beruflich fort- und weitergebildet haben. Zudem interessiert wie das Personal ihr Wissen und ihre Fähig- und Fertigkeiten erweiterten. Die Studie soll ebenso die Zufriedenheit im Beruf sowie den Umgang mit dem E-Material widerspiegeln. Auch wird erwartet, dass Unstimmigkeiten, die bei der Arbeit mit dem E-Material entstehen, aufgezeigt werden und wo die größten beruflichen Herausforderungen liegen.

Link: http://www.mojaanketa.si/anketa/600253703

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert lediglich 10 Minuten. Alle gesammelten Daten werden vertraulich behandelt.

Die Beschreibung, der Verlauf und die Ergebnisse der Forschung werden im Rahmen des Beitrags für die 28. Versammlung der „Gesellschaft für Archive Sloweniens“ im Oktober 2017 in Portorož und auf der Website des „Historischen Archivs Ljubljana“ (www.zal-lj.si) präsentiert.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave